thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

BTCvalue thông báo mẫu dấu mới/ áp dụng từ ngày 13/10/2016

Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue thông báo tới quý cơ quan, doanh nghiệp, đối tác về việc thay đổi mẫu dấu như sau:

 

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ

BTCVALUE

_____________________________

 

Số : 61/2016/NQ-HĐQT-BTCVALUE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

Hà nội,ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue)

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

-         Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue

-         Căn cứ việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue

1.     Mẫu con dấu

-         Hình thức con dấu: hình tròn theo mẫu dưới đây

Mẫu con dấu

 

 

 

 

 

-         Kích cỡ: đường kính 36mm

-         Nội dung:

+) Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue

+) MSDN: 0105763464

-         Mầu mực dấu: màu đỏ

- Logo BTC VALUATION

-          Có hiệu lực từ ngày 13/10/2016

2.     Số lượng con dấu sử dụng: 01 con dấu

3.     Quy định về quản lý và sử dụng con dấu:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật của  Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để thông báo và triển khai sử dụng con dấu mới theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

-         Như điều 3

-         Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

<đã ký>

 

 

ĐẶNG XUÂN MINH

 

 

 

New layer...