Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

TT số 47 /2018/TT-BTC, ngày 15 / 5/2018 của BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GT và TL
Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp thu nhập hay đầu tư
Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí
Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp so sánh trực tiếp
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09,10
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11
Nghị định số 89/2013/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ - CP
Định giá thương hiệu - Brand Valuation
Định giá đầu tư - Aswath Damodaran
Valuation: Measure and Management the value of the companies

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE