Thẩm định giá trực tuyến
THẨM ĐỊNH GIÁ

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp thu nhập hay đầu tư
Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí
Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp so sánh trực tiếp
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04
Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ban hành bộ tiêu chuẩn thẩm định giá mới
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE