Thẩm định giá trực tuyến
THẨM ĐỊNH GIÁ

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Ngày 06 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ra thông tư số 145/2016/TT-BTC ban hàng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 với các tiêu chuẩn cụ thể như sau

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 - Thẩm định giá bất động sản.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
  2. Các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn số 10 – Phương pháp thặng dư và Tiêu chuẩn số 11 – Phương pháp lợi nhuận ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 06 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3) hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.
  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Xem đầy đủ tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 tại đây

Ngoài ra, Bộ Tài Chính cũng đưa ra các thông tư quy định về tiêu chuẩn thẩm định giá bao gồm:

  1. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04
  2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07
  3. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE