Thẩm định giá trực tuyến
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09,10
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11
Nghị định số 89/2013/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ - CP

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE